Aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven

For å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har selskapet tidligere etablert prosedyre for varsling, klager og konflikthåndtering. I tillegg har vi etablert en prosedyre for løpende leverandørevaluering slik at fra 2023 må nye leverandører besvare vår spørreundersøkelse før de blir vurdert som leverandør. Det er også vedtatt en Code of Conduct som beskriver selskapets etiske retningslinjer, samt en prosedyre som beskriver arbeidsmetodikk for aktsomhetsvurdering.

FDA AS har i 2023 gjennomført aktsomhetsvurderinger ved å;

  • rette en spørreundersøkelse til våre leverandører. Et representativt antall på 30 bedrifter har besvart undersøkelsen.
  • I etterkant har administrasjon og daglig leder utført risikovurderinger basert på svar fra undersøkelsen.
  • I tillegg har vi gjort vurderinger basert på vår kjennskap til alle våre leverandører.

Vi har også evaluert vår egen virksomhet, med fokus på eventuelle eksisterende og potensielle negative konsekvenser av selskapets virksomhet. Ut ifra vesentlighetsvurderinger har vi ikke sett behov for ekstraordinære tiltak annet enn at vi skal presisere for både nye og eksisterende leverandører at de må svare på vår leverandørundersøkelse/henvendelser vedrørende aktsomhetsvurderinger for å bli vurdert som leverandør.

Videre skal vi fortsette arbeidet med kontinuerlig forbedring i vår virksomhet, og ved å følge og videreutvikle våre retningslinjer og prosedyrer i kvalitetssystemet, fortsatt ha fokus på åpenhetslovens formål.

RING OSs GJERNE

Tom-Rune Eliseussen er daglig leder i Finnsnes Dykk & Anleggservice AS fra 01.01.2024.

Tom-Rune Eliseussen

Telefon: 909 32 187 / tre @ fda.no

Annett Behm arbeider med personal, inkl. vedlikehold og utvikling av kompetanse

Annett Behm

Telefon 950 05 473 / annett @ fda.no

Beathe Hoel arbeider med fakturering og regnskap. Hun har også andre administrative oppgaver

Beathe Hoel

Telefon: 400 10 839 / beathe @ fda.no

Martin Lyngstad jobber med forretningsutvikling, HMS og kvalitet. I tillegg regner han på tilbud.

Martin Lyngstad

Telefon 411 40 480 / martin @ fda.no

Espen Eliseussen er servicesjef med ansvar for fartøyene NIKLAS OG MIMMI.

Espen Eliseussen

Telefon 917 31 153 / espen @ fda.no

Kenneth Aarberg er servicesjef med ansvar for fartøyene FDA ASTRI, FDA FINN og EMILIE.

Kenneth Aarberg

Telefon 906 56 599 / koa @ fda.no

Keneth Larsen er styreleder i FDA AS. Keneth er også dykker og dykkerleder.

Keneth Larsen

Telefon 907 64 322 / keneth @ fda.no

nb_NO